Gedragscode Syndus Group

Syndus Group, bestaande uit Amerplastics, Arentis, Ferris en Fiberstruct, en haar partners zoals leveranciers, distributeurs, agenten, onderaannemers, werken samen aan oplossingen voor haar klanten. Ons doel is om relaties op te bouwen met business partners die dezelfde kernwaarden hoog in het vaandel dragen, zoals betrouwbaarheid, klantgerichtheid, flexibiliteit, veiligheid. Samen met de kernwaarden geven de gedragsregels richting over hoe we met elkaar, onze partners, medewerkers en andere stakeholders omgaan.

Wij verwachten van onze medewerkers en onze business partners dat zij zich bij het uitvoeren van haar werkzaamheden en bij vertegenwoordiging van de Syndus Group gedragen zoals beschreven in deze gedragsregels. Schendingen of vermoeden van schendingen van deze gedragsregels dienen te worden gemeld bij de directie. Afhankelijk van de ernst van de schending kunnen maatregelen worden genomen variërend van een indringend gesprek tot beëindiging van de (arbeids-)relatie.

Syndus houdt rekening met internationaal geldende normen en standaarden op het gebied van mensenrechten, business ethiek en arbeidsomstandigheden. De gedragscode van de Syndus Group omvatten de volgende thema’s:

1. Respect voor de mens, mensenrechten en correcte en menswaardige arbeidsomstandigheden

 • Veilig werken in een gezonde omgeving voor zowel haar eigen medewerkers als die van haar businesspartners is voor Syndus een groot goed. Syndus ijvert dat de internationale standaarden en nationale wetgevingen dienaangaande worden nageleefd en voert beleid ter voorkoming van arbeidsongevallen en arbeidsongevallen. Medewerkers worden gestimuleerd om een gezonde levenswijze te hanteren.
 • Syndus neemt de verantwoordelijkheid om discriminatie tegen te gaan erg serieus. Wij behandelen werknemers met respect en waardigheid, en zien erop toe dat gelijkheid in mogelijkheden gebaseerd is op competenties, onafhankelijk van ras, religie, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, handicap of gezinstoestand.
 • Syndus duldt geen pesterijen, van welke vorm ook. Pesterijen kunnen variëren van kwetsende opmerkingen tot ongepast gedrag jegens medewerkers of medewerkers van businesspartners of ongepast gebruik van social media en andere elektronische communicatiemiddelen.
 • Syndus voert op de daarvoor geëigende wijze(n) en met de daartoe geëigende middelen actief beleid van preventie en bestrijding van welke agressie, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie op het werk dan ook.
 • Syndus respecteert de privacy van huidige en ex-werknemers en neemt de maatregelen die nodig zijn ter beveiliging van hun persoonlijk identificeerbare gegevens welke door of ten behoeve van syndus worden verwerkt.
 • Syndus respecteert de vrijheid van zijn medewerkers om al dan niet deel te nemen aan vakbonden of vergelijkbare verenigingen.
 • Syndus zal geen gebruik maken van gedwongen arbeid. Ieder gebruik van kinderarbeid door business partners zal gerapporteerd worden. Ze dienen te voldoen aan de regels van instanties als UNICEF, ILO, en lokale wetgeving. De relatie met deze business partners zal onmiddellijk beëindigd worden.

2. Bescherming van het milieu

 • Syndus is er op gericht om zijn impact op het milieu en de omgeving te reduceren en hier bewust mee om te gaan. Daartoe heeft syndus een milieu policy geïmplementeerd en respecteert zij de vigerende regels en wetgeving.
 • Tevens zal Syndus ernaar streven om milieu vriendelijke technologieën en producten en diensten te gebruiken.

3. Ethiek en business integriteit

 • Syndus onthoudt zich van het geven van geschenken of het doen van betalingen om de zakelijke beslissingen van andere partijen ongepast te beïnvloeden. Het aanbieden daarvan wordt gezien als steekpenningen of smeergeld. Ook het geven van geschenken of betalingen om transacties te versoepelen worden als zodanig beschouwd.
 • Medewerkers van Syndus dienen zich terughoudend op te stellen bij het geven aan en ontvangen van geschenken van businesspartners. Syndus medewerkers, mogen geen geschenken geven en/of ontvangen die de waarden van 75 Euro te boven gaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun directie.
 • Syndus streeft een vrije en eerlijke concurrentie na en maakt geen marktafspraken en houdt zich aan de wettelijke regelingen hieromtrent. Syndus zal de persoonlijke informatie van haar businesspartners verwerken met inachtneming van de geldende privacywetgeving.